Home / Thư xác nhận đăng ký cho năm học mới 2023– 2024 tại trường Bình Dương
Tôi hiểu và xác nhận rằng trong trường hợp trường học được yêu cầu đóng cửa/ hạn chế các hoạt động trong Năm học 2023 – 2024, việc học trực tuyến tại nhà sẽ được tự động triển khai cho toàn bộ các môn học giống như học ở Trường.

Chương trình học trực tuyến sẽ được thực hiện theo thời khóa biểu như những ngày học ở Trường.