Home / Tổng quan

Chương trình học với 8 lĩnh vực học tập cơ bản được liệt kê dưới đây. Các mục tiêu học tập được xây dựng phù hợp với các mục tiêu của chương trình học được phát triển qua từng cấp học từ Nhà trẻ đến Lớp dự bị Tiểu học.