Home / Thư Xác Nhận Đăng Ký Cho Năm Học Mới 2024 – 2025 Lớp K1 Và K2 tại trường Bình Dương
Tôi hiểu và xác nhận rằng trong trường hợp trường học được yêu cầu đóng cửa/ hạn chế các hoạt động trong Năm học 2024 – 2025, việc học trực tuyến tại nhà sẽ được tự động triển khai cho toàn bộ các môn học giống như học ở Trường.

Chương trình học trực tuyến sẽ được thực hiện theo thời khóa biểu như những ngày học ở Trường.